Revízie spotrebičov, ručného náradia a zváračiek

Revízie spotrebičov, ručného náradia a zváračiek

Naša spoločnosť zabezpečuje revíziu spotrebičov, ručného náradia a zváračiek.

Lehoty revízií spotrebičov:


Lehoty revízií ručného náradia:

  • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevadz. hodín v roku)
  • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevadz. hodín v roku)
  • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevadz. hodín v roku)


V zmysle §9 "Kontrolná činnosť" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný: Sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať: Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.
Citované: www.zakonypreludi.sk

V zmysle §13 "Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov" zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3, je zamestnávateľ povinný: Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
Citované: www.zakonypreludi.sk

Upozornenie:

„Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu (ak tento zákon neustanovuje inak) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur“
Citované: www.zakonypreludi.sk

Máte na nás otázky

?
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať - poradenstvo je u nás samozrejmosťou.