Revízie elektroinštalácií

Revízie elektroinštalácií

Naša spoločnosť zabezpečuje OPaOS / kontroly elektroinštalácií a elektrických zariadení. Zabezpečujeme východiskové revízie, periodické revízie a mimoriadne revízie.

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie sa vykonávajú na základe:

  • vonkajších vplyvov
  • druhu objektu
  • druhu prostredia
Upozornenie:

„Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu (ak tento zákon neustanovuje inak) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur“
Citované: www.zakonypreludi.sk

Máte na nás otázky

?
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať - poradenstvo je u nás samozrejmosťou.